Мултисензорна стая в подкрепа на деца със специални образователни потребности

Мултисензорна стая, предназначена за деца със специални образователни потребности, бе открита през март т.г. в СУ» Иван Вазов»- Поморие. Тя е създадена като част от проект „И ние сме тук“, иницииран и успешно реализиран от местния Ротари клуб със съдействието на Община Поморие и екипа на „Психология и психотерапия за деца и възрастни Инсайт“ Виктория Богданова, Недялка Баева, Ангелина Меранзова и Дияна Комнева.
За целите и възможностите, които предоставя мултисензорната стая, с екипа психолози на «Инсайт» разговаря журналистката Нели Филипова.

– Най-напред бихте ли изяснили какво означава понятието «Специалните образователни потребности» (СОП) и кои деца ще могат да се възползват от сензорната стая в училище?
– Понятието «СОП» обхваща широк диапазон различни нарушения, като акцентът се поставя върху образователните нужди на детето и специфичния педагогически подход на въздействие и обучение. Децата, които очакваме да посещават новоизградената сензорна стая имат различни сензорни увреждания като нарушено зрение или увреден слух, аутизъм, синдром на Аспергер, сензорно интегративна дисфункция, хиперактивност и дефицит на вниманието и други, като държим да подчертаем, че стаята е предназначена не само за учениците на ОУ «Иван Вазов», но и за децата от цялата Поморийска община.

-Разбрах, че в изграждането на тази стая са се включили много хора и организации – ще ни разкажете ли повече за тях?
– Организацията, по чиято идея е изградена сензорната стая, е на Ротари клуб – Поморие, в частност и на две от нас- Виктория Богданова и Недялка Баева,също членове на Ротари. Тази идея бе споделена и със съответната дирекция към Община Поморие и кмета на Общината Иван Алексиев, които прегърнаха проекта и помогнаха за реализацията му. Общината предостави подходящо помещение, както и пълно съдействие и подкрепа при нужда. Всички членове на Ротари клуба, както и екипът на „Инсайт“, работиха усърдно, за да бъде сензорната стая факт. Благодарим на всички за отдадеността и безкористната служба към обществото, в което живеем!

– Какво означава сензорна терапия и как тя би повлияла на децата със специални образователни потребности?

– Нека първо уточним какви трудности изпитват децата със СОП. Увреденият слух ,например, (дори и частично) ограничава възможността да се долавят разликите между звуковете, поради което думите се чуват и заучават грешно. Това затруднява съществено схващането на основните правила за структуриране на речта. Всичко това води до липса на възможност да се правят разлики във форми, прескачат се думи и редове, нарушава се възприятието за дълбочина и разстояние, както и координацията между зрение и движения.Подобни проблеми могат да засегнат моторните умения, разбирането на прочетен текст, а така също и математическите умения. Трудностите на децата със аутизъм се проявяват в различна степен при различните деца и докато при някои може да липсва вербална комуникация и очен контакт с останалите, при други има развита реч и те се справят по-добре в социална ситуация. Трудностите със социалното въображение затрудняват подготовката за промяна и планирането на бъдещето, справянето в непознати ситуации, прогнозирането на това какво следва или какво би могло да последва, разбирането на реакциите на хората. Децата с аутизъм не разбират неписаните социални правила и изглеждат безчувствени, тъй като не умеят да разпознават чувствата на другите. Те често не разбират концепцията за опасност и не се включват в съвместни игри и дейности
Техните характерни черти биват:
– Липса на привързаност и взаимовръзка с другите още в кърмаческа възраст
– Липса на въображение и символност в игровата дейност
– Липса на контакт «очи в очи»
– Липса на адекватна чувствителност
– Речеви и езикови нарушения с разнообразни прояви
– Липса на социална комуникация
– Липса на желания и активност
Изследваните деца със Аспергер от своя страна не са с ограничена реч и се изразяват добре, но демонстрират известна несръчност свързана с моториката си. При този синдром сe наблюдава:
– Липса на нарушения във въображението и комуникацията
– Липса на езиково закъснение
– Липса на клинично значимо закъснение в развитието на когницията, самообслужването и адаптивното поведение
Аспергер синдром се определя като генерализирано разстройство на развитието, което е термин – чадър, съдържащ спектър от нарушения, който се отличават с количество и типа на симптомите или възрастта, в която се появяват.
При децата със сензорно интегративна дисфункция се изразява неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи, отговарящи за зрението, слуха, обонянието, вкуса, температурата, болката, позата, движенията на тялото.
Важно е да подчертаем, че дефицитът на вниманието може да бъде както с, така и без хиперактивност. Типични характеристики на синдрома са моторната неудържимост, слаба концентрация на вниманието, импулсивност и неовладяемост на моментните желания и настроение. В резултат на това се появяват вторично обусловени дефицити в ученето и социализацията. Хубаво е да запомним, че ХАДВ не се дължи на лошо възпитание, а е резултат от невробиологични фактори, свързани с промени в тези части на мозъка, които контролират импулсите и концентрацията. В други случаи обаче слабата концентрация на вниманието се явява вторично развита в резултат на когнитивни дефицити.
Сензорната терапия се осъществява чрез различни техники, уреди и педагогически и психологически похвати, които предизвикват сетивата и развитието на когнитивните способности на децата, като резултатът от това се състои в изграждане на знание за собственото тяло и включването му в определена дейност, по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация, провокиране на интерес и устойчивост на вниманието, решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и изпълнението на конкретна задача, увеличаване на издръжливостта, силата, както и повтаряне на дейностите, преодоляване на детските страхове, адаптация в нова среда, приемане на правила, както и релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперактивността.

– Какви бяха вашите вдъхновение и мисия, които ви дадоха амбицията да реализирате този проект?
– Първо и най-важно – подобряване на условията за равен достъп до образование и успешната социализация на деца със специални образователни потребности (СОП) – нещо изключително необходимо в днешната училищна система. Нашата мисия беше в посока на създаване на достъпна и постоянно функционираща подкрепяща среда, която от една страна да развие автономността на детето, като му помогне на намери своето място в групата, в класа на своите връстници, отстоявайки своите собствени позиции, а от друга страна – да усвои според възможностите си знания и умения, които ще му помогнат да води един независим и самостоятелен живот.
Естествено специфичните цели, които си поставихме в процеса на развитие на проекта, бяха обогатяване на уменията на учителите да работят с деца със СОП чрез специализираните уреди, превенция на кризисните състояния на децата чрез подкрепящи активности в специално изградена за това стая, както и подкрепяне на участието на родителите в обучението на децата им.

– Какво е нужно за създаването на вече функционираща такава стая? Преведете ни през процеса!
– За да можем да създадем подкрепяща среда, трябваше да изпълним последователно критериите, по които тя се определя като такава:
1. Създаване на достъпна архитектурна среда
2. Снабдяване със специализирани технологии и помощни средства
3. Осигуряване на екип от специалисти за работа с децата и техните родители
4. Провеждане на диагностична и консултативна дейност
5. Изграждането на индивидуални образователни програми за децата
Изпълнението на тези стъпки е в прогрес, като през новата учебна 2019-2020-та година те ще бъдат реализирани напълно.

– А какви ще бъдат очакваните резултати от проекта ви?
– Очакваме резултатите да оправдаят идеята на ,,Ротари клуб – Поморие‘‘ и ,,Психология и психотерапия за деца и възрастни – Инсайт‘‘, която споменахме по-рано. Считаме, че това значително ще подобри развитието на децата и ще бъде в помощ както на тях, така и на техните родители, учители и връстници. Степента на интеграция на деца със СОП в общата образователна система е тясно свързана със създадената за тях среда в масовото училище. Затова много внимателно трябва да се определят потребностите и да се планират всички дейности по изграждане на съвършената образователна подкрепяща среда за всяко дете, която да отговоря на нивото на неговото развитие.

– Всичко това звучи много амбициозно и ви желаем успех в начинанието!

Намерете ни на адрес

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Калофер 29", бл.155

Имейл

insait.ipm@gmail.com

Работно време

делнични дни: 09:00- 20:00
почивни дни: 10:00 - 17:00

Форма за контакт

Разрешение

12 + 7 =

Запази своя час