ИЗГОТВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА

Нашите услуги за психологическа оценка са изцяло поверителни и се изготвят въз основа на Вашата личност. Ще се срещнете в индивидуални сесии с един от нашите професионалисти, за да проведете изследване, което е подбрано и съобразено с Вашата заявка или е установена необходимост по преценка на специалиста в процеса на работа.

Тези сесии могат да включват диагностично интервю, методи за самооценка, въпросници, проективни тестове, наблюдение и други използвани инструменти за психологическо изследване, който се прилагат в съставянето на Вашата психологическа оценка.

Изготвянето на психологическа оценка представлява писмен доклад, който отразява и обобщава резултатите, получени от психодиагностичното изследване. Психологическата оценка включва обща информация за детето, юношата или възрастния, здравословно състояние и специфични здравни проблеми, невропсихологичен статус, психично функциониране и когнитивно развитие.

Ако искате да получите психодиагностична оценка за Вашето дете е нужно да знаете, че сесиите ще се провеждат предимно между детето и психолога. Оценката може да изисква планиране на няколко сесии във времето (3-5), в зависимост от целта на изследването и неговото времетраене. След изготвянето и получаването на резултатите ще ви бъде предоставена и възможността от консултация със специалиста, в която той да ви даде препоръки и план за терапия, както и да обсъдите възникнали въпроси в това отношение.

Психологическата оценка е преценка дали детето може да се възползва от определена форма на терапия и служи като научен документ пред образователни, здравни и социални институции. Изготвянето на психологическия доклад подпомага за адекватното диагностициране на състоянието и определяне на нарушенето при детето и юношата.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДЕЦА И ЮНОШИ ПРИ:

Генерализирани разстройства на развитието

(Разстройства от аутистичен спектър)

Разстройствата от аутистичния спектър се характеризират с качествени нарушения в социалните взаимоотношения и в начина на комуникация, както и с ограничен стереотипен повтарящ се репертоар от интереси и дейностти. В повечето случаи развитието е абнормно от ранно детство.

Аутизмът е генерализирано разстройство на развитието, възникнало преди 3-годишна възраст и проявяващо се с абнормности в три области:

 • нарушени социални взаимоотношения
 • нарушена комуникация
 • поведенчески нарушения

Свързан е с нарушение на механизмите на протичане на емоционалната адаптация, при която е налице незавършена структура на емоционалната организация на поведението.

Детски аутизъм

Познат и като синдром на Канер, обединява трите състояния на дисхармонично развитие на личността, които имат неясен произход, сложна симптоматика и в повечето случаи са с неблагоприятна социална прогноза.

Атипичен аутизъм

Това е генерализирано разстройство на развитието, което се различава от детския аутизъм по възрастта на първоначалните прояви или не отговаря цялостно на трите диагностични критерия за детския аутизъм.

Синдром на Аспергер

При този синдром също се наблюдават значителни аномалии в когнитивното развитие на индивида, но важна характеристика за състоянието са проявите на извъннормени наклонности, които могат да стигнат до крайни експертни способности на индивида в много специфична област.

Синдром на Рет

Синдромът на Рет е една от формите на разстройства от аутистичния спектър, водеща до дълбока дисхармония в когнитивното функциониране на децата. Синдромът на Рет е комплексно неврологично заболяване, което се отнася към групата на первазивните разстройства на развитието и засяга основно момичетата. Характеризира се с нормално развитие през първите шест месеца, последвано от регрес.

Синдром на хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ)

Този синдром се наблюдава при деца, които са прекалено подвижни и ненужно активни, твърде импулсивни, с нарушена концентрация на вниманието и дезорганизираност на цялата своя дейност и взаимоотношения.Тези прояви трябва да продължат повече от 6 месеца и да се наблюдават както в образователната, така и в семейната среда.

Наличие на клинични прояви:

 • Нарушена концентрация на вниманието
 • Хиперактивност
 • Имулсивност
 • Поведенчески прояви

Видове (ХАДВ):

 • ХАДВ с преобладаващ дефицит на внимание – децата лесно нарушават своята концентерация и при най-малки дразнители, шумове и звуци. Те не успяват да се съсреточат в поставената им задача, да отделят необходимото внимание за детайлите и често правят грешки от невнимание.
 • ХАДВ с преобладаваща хиперактивност или импулсивност – това са деца с неизчерпаема енегия. Те са неуморни, непрекъснато скачат, бягат, катерят се. Не остават на мястото си, когато е необходимо да се спазва дисциплина, избързват с даването на отговор на зададен въпрос, трудно им е да чакат на опашка или да спазват ред.
 • Комбиниран тип – най-често изразената симптоматика, където се срещат и двата типа прояви.

Умствено изоставане

Умственото изоставане засяга интелекта и адаптационните функции. При него е от съществено значение времето на неговата поява. На каква възраст са забелязани симптомите и колко тежки са те, в случаите:

 • Лекото умствено изоставане, когато IQ резултатът на детето лежи между 50 и 69 точки. При него умствената възраст отговаря на тази на 9 до 12-годишните деца.
 • Умерената умствена изостаналост IQ резултатът е от 35 до 49 точки, а умствената възраст отговаря на тази на 6 до 9-годишните деца.
 • Тежката умствена изостаналост, при която IQ резултатът е от 20 до 34 точки, а умствената възраст – от 3 до 6-годишна възраст.
 • Дълбоката умствена изостаналост, при която резултатите от IQ теста е под 20 точки, а умствената възраст отговаря на тази при децата под 3-годишна възраст.

Дислексия на развитието

Проявени трудности в аспектите на ученето (четенето и писането) и свързаните с тях процеси на възприемане и преработка на информация. Тези трудности ограничават развитието на грамотността и водят до несътветствие между очакваните и реалните постижения в училище.

 • Зрителен (визуален) тип
 • Слухов (езиков,фонологичен) тип
 • Смесен тип

Намерете ни на адрес

гр.Бургас, ж.к."Лазур", ул."Калофер 29", бл.155

Имейл

insait.ipm@gmail.com

Работно време

делнични дни: 09:00- 20:00
почивни дни: 10:00 - 17:00

Форма за контакт

Разрешение

5 + 11 =

Запази своя час