Птицата шивач и бръснарят

 в Приказки и притчи

Птицата шивач и бръснарят

Веднъж птицата шивач, както си подскачала и танцувала сред листата на дивия син домат, се одраскала от бодлите на растението. Драскотината се превърнала в голям цирей.

„Олелей, какво да правя! Как ли се лекува такъв цирей?“ – мислела тя.

Птицата шивач поразпитала тук-там. Всички казвали:
– Бръснарят ще го резне и ще те оттърве от него.
Тогава птицата шивач отишла пи бръснаря и го помолила:
– Бръснарю, бръснарю, ще бъдеш ли така добър да резнеш този цирей?
Като я чул, бръснарят се извърнал настрани, сбръчил нас и отговорил:
– Пфу! Аз бръсна царя. Как се осмеляваш да срежа твоя цирей?
– Добре – рекла птицата шивач – ще видим дали няма да го срежеш!
Тя отишла и се оплакала на царя:
– Ваше Величество, защо бръснарят Ви не иска да излекува моя цирей? Той трябва да бъде наказан.

Като я чул, царят високо се разсмял, излегнал се на възглавниците и не казал нито дума на бръснаря. Това много разядосало птицата шивач. Тя отишла при мишката и казала:
– Мишке-мишчице, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитала мишката. – Влизай и сядай, приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач, – ако направиш нещо за мен.
– Какво? – попитала мишката.
– Когато царят заспи, искам да отидеш при него и да прегризеш една дупка в корема му – отговорила птицата шивач.

 

Като чула тези думи, мишката прехапала език, запушила ушите си с лапички и казала:
– Ама че идея! Не мога да направя такова нещо.
Ядосана, птицата шивач отишла при котката и казала:
– Коте-котенце, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитала котката. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако убиеш мишката заради мен.

Но котката казала:
– Сега не мога да убия мишката, защото много ми се спи.
Тогава птицата шивач отишла още по-ядосана при тоягата и казала:
– Тояго-тояжке, у дома ли си?
– Ти ли си, птицо шивач? – попитала тоягата. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако напердашиш котката заради мен.
Но тоягата казала:
– Какво ми е сторила котката, че да я пердаша? Не мога да го направя.

Тогава птицата шивач отишла при огъня и казала:
– Огньо-огънче, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитал огънят. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако изгориш тоягата заради мен.

Но огънят отговорил:
– О, днес изгорих толкова много неща, че не мога да правя вече нищо.

Птицата шивач се ядосала повече от всеки път. Тя отишла при морето и казала:
– Море-моренце, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитало морето. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако изгасиш огъня заради мен.

Обаче морето отговорило:
– Не мога да направя това.
Тогава птицата шивач отишла при слона и казала:
– Слонче-слончо, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитал сланът. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако изпиеш морето заради мен.
– Не мога да го изпия, стомахът ми ще се пръсне.

Накрая, след като разбрала, че никой не иска да й помогне, птицата шивач отишла при комара. Като я видял, че идва, той я попитал:
– Ти ли си птицо шивач? Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако ухапеш слона заради мен.
– Няма нищо по-просто! – казал комарът. – Ей сега ще видим здрава ли е кожата на онова говедо слона!
Той събрал комарите от цялата околност и им казал:
– Приятели мои, я да видим здрава ли е кожата на онова говедо слона!

И всички комари – млади и стари, близки и познати – събрани от няколко мили наоколо, полетели заедно, за да ухапят слона. Понесло се едно непрекъснато „Зъннннннн…“ Цялото небе се покрило с комари: те закривали дори слънцето. От ударите на крилата им се извила ужасна буря. Всички се разтреперили от страх, щом дочули ужасавящия звук. И тогава:
Слонът казал: „Аз ще изпия морето!“
Морето казало: „Аз ще угася огъня!“
Огънят казал: „Аз ще изгоря тоягата!“
Тоягата казала: „Аз ще напредаша котката!“
Котката казала: „Аз ще убия мишката!“
Мишката казала: „Аз ще прегризя дупка в корема на царя!“
А царят казал: „Аз ще отсека главата на този глупав бръснар!“

Бръснарят се разтреперил, сключил ръце за молба и казал:
– Моля Ви, птицо шивач, пощадете ме! Елате, уважаема, и ми позволете да резна Вашия цирей.
Ето как бил излекуван циреят на птицата шивач. Тя останала много доволна. Затанцувала отново и запяла:
– Фюит, фит фит, фюит, фюит, дррр-дррр!

Индийска народна приказка

Въпроси за размисъл:

  • Кога съм способен да се подчиня на молба, която не ми е угодна?
  • Способен ли съм да навредя на някого, ако ме грози същата опасност?
  • Защо за разлика от всички други, комарът се съгласи на молбата на птицата-шивач?
Препоръчани статии